Polítiques de privacitat i protecció de dades personals

IMPORTANT: li convidem al fet que llegeixi detingudament aquesta Declaració de Privacitat per a conèixer per què recopilem les seves dades personals i com són processats aquestes dades per Bonviure Trek, S.L.U., Passeig de la Pau, num. 24, pral 4a, 08600, BERGA.

Aquesta política està subjecta a canvis pel que és convenient consultar-la cada vegada que vostè decideixi visitar-nos.

La present Política de Privacitat va ser modificada el 14/05/2024.


 

ÀMBIT

Aquesta declaració de privacitat en línia de Bonviure Trek, S.L.U., és pública i accessible a tots els usuaris i clients de Bonviure Trek, S.L.U., i s’aplica a tots els llocs web de Bonviure Trek, S.L.U. sent www.bonviure.com el lloc o domini principal.

També s’aplica a aquells documents o missatges emesos per Bonviure Trek, S.L.U. que enllacen a aquesta política o declaració de privacitat o, si escau, indiquen que s’accedeixi a ella perquè Vostè conegui l’ús que fa Bonviure Trek, S.L.U. de les seves dades personals.

A continuació, l’informem de manera general sobre els usos de la seva informació personal. Posteriorment es detallen aquests usos i tractaments.


 

INFORMACIÓ PERSONAL QUE RECOLLIM

Informació sobre l’ús de dades de caràcter personal, segons el que es disposa en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques, pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, que adapta el Reglament a l’ordenament jurídic espanyol i completa i desenvolupa les seves disposicions (LOPDGDD).

Bonviure Trek, S.L.U. respecta el seu dret a la intimitat i aplica tota la normativa vigent a fi de protegir les dades personals dels seus clients i usuaris.

Les seves dades personals són tractats amb la màxima confidencialitat, havent adoptat Bonviure Trek, S.L.U., com a Responsable del Tractament, les mesures d’ordre tècnic i organitzatiu necessàries per a garantir la confidencialitat i seguretat de les dades personals, evitant la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

Perquè Vostè pugui rebre informació i, si escau, poder reservar o usar els productes i serveis que Bonviure Trek, S.L.U. ofereix a través del/dels lloc/s de Bonviure Trek, S.L.U., és necessari que ens informi de certes dades personals necessàries per a poder, així, personalitzar-li els nostres serveis i ajustar-los als seus interessos i necessitats.

Li recordem que és deure de l’usuari fer-nos saber qualsevol canvi que es produeixi en les seves dades, a Bonviure Trek, S.L.U., i que hagués registrat els nostres llocs, per a procedir al seu manteniment en els fitxers corresponents.

Per a millorar els serveis que li oferim, és possible que en finalitzar el servei que li prestem, rebi una enquesta de satisfacció. En ella se li demanarà una valoració dels serveis rebuts i un breu comentari sobre l’experiència viscuda.

Recopilem la seva informació personal per diversos motius:

 • Atendre sol·licituds de serveis
 • Realització dels serveis
 • Confecció de pressupostos
 • Enviar-li missatges d’estat dels serveis en curs
 • Enviament de promocions que considerem interessants per als nostres clients
 • Enquestes de qualitat i de satisfacció per a la millora dels serveis que realitza Bonviure Trek, S.L.U.
 • Emplenament de la documentació necessària per al procés de qualsevol incident/assistència cobert per a la seva companyia asseguradora

A més, podem recopilar informació relacionada amb el seu ús dels nostres llocs web a través de diverses tecnologies, com l’ús de cookies.

Podrà revocar aquest consentiment en qualsevol moment, així com exercitar els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, oblit, portabilitat de dades i oposició pels mitjans indicats en el capítol “EXERCICI DE DRETS” del present document.


 

MÈTODES DE RECOLLIDA

Bonviure Trek, S.L.U. recull dades personals a través de diversos canals: en el lloc web www.bonviure.com; en el centre d’atenció telefònica de Bonviure Trek, S.L.U.; en els mateixos centres físics de Bonviure Trek, S.L.U., a l’hora de sol·licitar un pressupost o un servei; en la pàgina de Bonviure Trek, S.L.U. en Facebook, Instagram.

Dins del lloc web:

En tot cas i sempre que sigui aplicable li donarem l’opció de negar-se al fet que usem les seves dades amb finalitats d’enviaments o comunicacions publicitàries.


 

COMUNICACIÓ A TERCERS

Per a la gestió i empleno de l’objecte del contracte, pot resultar necessari (i obligatori per a la prestació del servei), que les seves dades (inclosa informació sobre al·lèrgies, intoleràncies alimentàries, etc.), hagin de ser comunicats a proveïdors tals com companyies aèries, navilieres, hotels i altres proveïdors de serveis, els quals estaran obligats a utilitzar les dades, única i exclusivament, per a donar compliment a l’objecte del contracte.

Aquests proveïdors, depenent del país de destinació del seu viatge, podran estar situats en països per als quals sigui necessari realitzar una transferència internacional de dada incloent, si fos el cas, aquells que no ofereixin un nivell de protecció equiparable a l’exigida per la UE, considerant-se per tant una transferència internacional de dades autoritzada expressament per l’interessat.

De la mateixa manera i conforme a la Legislació Federal dels Estats Units d’Amèrica, les seves dades personals seran accessibles al Departament de Duanes dels Estats Units en cas que contracti un vol que tingui origen, destinació o escala en aquest país.

Ens autoritza la comunicació de les dades com a Nom, NIF, Dades Bancàries, etc., a les Entitats Financeres amb les quals treballa Bonviure Trek, S.L.U. únicament als efectes de gestionar les transferències, cobraments i pagaments al fet que doni lloc la relació comercial i l’ús dels nostres serveis.

L’administració pública en l’àmbit de les seves competències. Conforme al que es disposa en el Reial decret 933/2021, de 26 d’octubre, pel qual s’estableixen les obligacions de registre documental i informació de les persones físiques o jurídiques que contracten activitats d’hostalatge i lloguer de vehicles de motor, les dades que es recullin podran ser accessibles a la policia i les autoritats públiques en l’acompliment de les seves respectives competències en l’àmbit de prevenció, detecció i recerca del delicte que tinguin assignades.

No es procedirà a la comunicació a tercers de les dades personals, excepte per obligació legal o requeriment judicial.

Finalment, Vostè ens autoritza al fet que puguem enviar la informació necessària per al procés de qualsevol incident/assistència cobert per a la seva companyia asseguradora i que aquesta pugui requerir.


 

TRACTAMENTS I USOS

Vostè podrà revocar en tot moment l’autorització que hagi atorgat a fi de permetre que les seves dades siguin utilitzades d’una manera específica. Aquesta revocació d’autorització no podrà tenir efecte retroactiu.

Realització i gestió del servei contractat i facturació

Sense les dades sol·licitades no serà possible la realització del servei.

Les dades personals, així com els relatius al servei seran conservats en els nostres fitxers durant el temps necessari per a poder fer efectiva la garantia del servei prestat (5 anys).

Les dades relatives a la facturació del servei seran conservats en els nostres fitxers durant el temps necessari per a complir amb les obligacions legals i fiscals aplicables als serveis realitzats per Bonviure Trek, S.L.U. (5 anys + l’any en curs).

Sobre aquest tractament de dades, Vostè podrà, en cas que ho consideri necessari, exercir els següents drets:

 • D’accés per a conèixer quines dades conservem i tractem.
 • De rectificació en el cas que consideri que les dades no són correctes o bé perquè han canviat (per exemple, les seves dades de contacte).

Tractament de consultes

Les dades personals, de contacte, imatges, seran conservats en els nostres fitxers durant el temps necessari per a poder realitzar la gestió sol·licitada.

Sobre aquest tractament de dades, Vostè podrà, en cas que ho consideri necessari, exercir els següents drets:

 • D’accés per a conèixer quines dades conservem i tractem.
 • D’oposició i limitació, perquè les dades personals no siguin tractats -des que es tramiti la seva sol·licitud- per a la finalitat del servei d’informació.
 • De rectificació en el cas que consideri que les dades no són correctes o bé perquè han canviat.
 • D’esborrat o supressió en cas que ens retiri el seu consentiment per a aquest tractament.

Servei de Qualitat

Per a complir amb els nostres compromisos de qualitat amb el client, puntualment realitzem una enquesta destinada a conèixer la satisfacció amb els treballs realitzats als nostres clients i usuaris per a, així, poder millorar els nostres serveis.

Aquestes enquestes s’efectuen per mitjans electrònics (es rep un e-mail amb enllaç a la web on es realitza l’enquesta) i en elles no es recull cap dada personal addicional als quals Vostè ens hagi proporcionat prèviament.

En qualsevol cas, les dades personals de contacte recopilats amb la finalitat d’enviar-li l’enquesta de qualitat únicament seran utilitzats si vostè ens atorga el seu consentiment explícit.

Les dades personals referents a aquest tractament seran conservats per a això durant 3 mesos.

Sobre aquest tractament de dades Vostè podrà, en cas que ho consideri necessari, exercir els següents drets:

 • D’oposició i limitació, perquè les dades personals no siguin tractats -des que es tramiti la seva sol·licitud- per a la finalitat del servei de qualitat.
 • De rectificació en el cas que consideri que les dades no són correctes o bé perquè han canviat.

Informació sobre els serveis de Bonviure Trek, S.L.U.

Per a mantenir-li informat sobre els serveis de prestats per Bonviure Trek, S.L.U. i de les promocions puntuals, requerim tractar les seves dades de contacte.

D’altra banda, en cada comunicació enviada se li oferirà l’oportunitat de donar-se de baixa d’aquestes; addicionalment vostè pot exercir els drets indicats a continuació en qualsevol moment.

Sobre aquest tractament de dades Vostè podrà, en cas que ho consideri necessari, exercir els següents drets:

 • D’oposició i limitació, perquè les dades personals no siguin tractats -des que es tramiti la seva sol·licitud- per a la finalitat del servei d’informació.
 • De rectificació en el cas que consideri que les dades no són correctes o bé perquè han canviat.
 • D’esborrat o supressió en cas que ens retiri el seu consentiment per a aquest tractament.

Elaboració de pressupostos

Les dades que Vostè ens proporcioni, per a l’elaboració del pressupost, es mantindran en els nostres fitxers fins que Vostè ens informi de la declinació de la seva execució o fins a passats 2 anys, una vegada transcorregut aquest termini seran esborrats. En un altre cas passaran a formar part del tractament de Realització del Servei.

Sobre aquest tractament de dades Vostè podrà, en cas que ho consideri necessari, exercir els següents drets:

 • D’accés per a conèixer quines dades conservem i tractem.
 • De rectificació en el cas que consideri que les dades no són correctes o bé perquè han canviat (per exemple, les seves dades de contacte).
 • D’esborrat en el cas que desestimi definitivament l’actuació pressupostada per Bonviure Trek, S.L.U..

Estudi de candidatures d’ocupació

Les dades que Vostè ens proporcioni, per a participar en els nostres processos de selecció de personal, en cas de ser Vostè seleccionat per a la següent fase, li comunicarem tal decisió.  Les dades per Vostè proporcionats es conservaran durant un temps màxim d’1 any passat el qual seran eliminats.

Sobre aquest tractament de dades Vostè podrà, en cas que ho consideri necessari, exercir els següents drets:

 • D’accés per a conèixer quines dades conservem i tractem.
 • De rectificació en el cas que consideri que les dades no són correctes o bé perquè han canviat (per exemple, les seves dades de contacte).
 • D’esborrat o supressió en cas que ens retiri el seu consentiment per a aquest tractament.

Navegació

En navegar per Bonviure Trek, S.L.U. es poden recollir dades no identificables, que poden incloure, adreces IP, ubicació geogràfica (aproximadament), un registre de com s’utilitzen els serveis i llocs, i altres dades que no poden ser utilitzats per a identificar a l’usuari. Entre les dades no identificatives estan també els relacionats als teus hàbits de navegació a través de serveis de tercers.

Utilitzem aquesta informació per a analitzar tendències, administrar el lloc, rastrejar els moviments dels usuaris al voltant del lloc i per a recopilar informació demogràfica sobre la nostra base d’usuaris en el seu conjunt.

Servei reCAPTCHA

L’adreça IP de navegació serà enviada a Google com a part del sistema per a poder destriar un humà d’un sistema de farciment i enviament de formularis automatitzat.

Tots els detalls sobre la política de privacitat de Google es poden llegir en la pàgina https://policies.google.com/privacy?hl=es

Comunicació companyies aèries associades a IATA

Les dades que Vostè ens proporcioni podran ser comunicats a les companyies aèries per a les següents finalitats: Actualitzacions sobre vols en temps real, Notificacions proactives en cas d’interrupció del servei (cancel·lacions, retards, etc.), Actualitzacions relacionades amb l’equipatge, Enviament de la informació del canvi de reserva o targeta d’embarc de manera automàtica, per als següents vols disponibles.

Aquestes dades de contacte seran gestionats per les companyies aèries associades a IATA baixos les seves pròpies condicions. Podrà consultar els aspectes relacionats amb l’ús d’aquestes dades i els seus drets de protecció de dades en la pàgina web de la companyia aèria que correspongui i que està indicada en el seu bitllet o reserva aèria.

Encarregats de Tractament fora de la Unió Europea

Bonviure Trek, S.L.U. utilitza serveis d’emmagatzematge xifrat de Google Inc a través de Google Drive i també utilitza el servei de correu electrònic que presta Google Inc. a través de Google Apps.


 

reCAPTCHA

Utilitzem el servei reCAPTCHA de Google Inc. (Google) per a protegir les dades enviades a través dels formularis de les pàgines dels nostres usuaris. Aquest servei permet diferenciar les dades enviades per persones dels missatges automatitzats i suposa la transmissió de l’adreça IP i altres dades requerides per Google per a l’ús del servei reCAPTCHA. Amb tal finalitat, les dades seran transmeses a Google per a poder ser utilitzats. L’adreça IP serà encriptada per Google en els estats membres de la Unió Europea així com en els estats associats a l’espai econòmic europeu. Només en alguns casos excepcionals, les adreces IP seran transmeses al servidor de Google als Estats Units per a la seva encriptació. En nom del propietari d’aquest lloc web, Google utilitzarà aquestes informacions per a avaluar l’ús del servei per part dels usuaris. L’adreça IP transmesa per reCAPTCHA es mantindrà separada d’altres dades de Google. Per a aquestes dades és vàlida la política de privacitat de Google. Tots els detalls sobre la política de privacitat de Google es poden llegir en la pàgina https://policies.google.com/privacy?hl=es

En utilitzar el servei reCAPTCHA, l’usuari consent el tractament de les dades sobre ell dels quals Google disposa en la forma i propòsits a dalt establerts.


 

GOOGLE ANALYTICS

Aquesta pàgina web utilitza Google Analytics, un servei analític de web prestat per Google, Inc., una companyia de Delaware l’oficina principal de la qual aquesta en 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (Califòrnia), CA 94043, els Estats Units (“Google”).

 

Google Analytics utilitza “cookies”, que són arxius de text situats en el seu ordinador, per a ajudar el website a analitzar l’ús que fan els usuaris del lloc web. La informació que genera la cookie sobre el seu ús del website (incloent la seva adreça IP) serà directament transmesa i arxivada per Google en els servidors dels Estats Units. Google usarà aquesta informació per compte nostre amb el propòsit de seguir la pista del seu ús del website, recopilant informes de l’activitat del website i prestant altres serveis relacionats amb l’activitat del website i l’ús d’Internet.

Google podrà transmetre aquesta informació a tercers quan així li ho requereixi la legislació, o quan dits tercers processin la informació per compte de Google. Google no associarà la seva adreça IP amb cap altra dada del qual disposi Google.

Pot Vostè rebutjar el tractament de les dades o la informació rebutjant l’ús de cookies mitjançant la selecció de la configuració apropiada del seu navegador, no obstant això, deu Vostè saber que si ho fa pot ser que no pugui usar la plena funcionalitat d’aquest website. En utilitzar aquest website Vostè consent el tractament d’informació sobre Vostè per Google en la forma i per a les finalitats a dalt indicades.


 

EXERCICI DE DRETS

Vostè pot dirigir les comunicacions escrites per a l’exercici dels seus drets a:

Bonviure Trek, S.L.U.
B65158214 inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, al tom 41409, foli 115, full B-393147, inscripció 1
remetent les seves sol·licituds a la següent adreça:

Bonviure Trek, S.L.U.
Passeig de la Pau, num. 24, pral 4a, 08600, BERGA.
També pot dirigir les seves comunicacions a través dels següents canals:

 • Presencialment, en les nostres oficines
 • Per correu electrònic a l’adreça bonviure@bonviure.com
 • Contactant al telèfon +34 938 230 527 on estem a la seva disposició per a atendre-li.

Les sol·licituds de dades enviades poden requerir que vostè proporcioni la documentació addicional necessària per a confirmar la seva identitat.

També pot reclamar directament a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) en aquestes situacions:

 1. Si ha sol·licitat exercir els seus drets i no ha rebut resposta del responsable del tractament en un mes.
 2. Si ha rebut resposta, però no està d’acord amb ella.
 3. Si creu que el responsable del tractament ha infringit la normativa de protecció de dades en alguna de les seves activitats.

En tot cas pot obtenir informació general sobre la privacitat i la Protecció de Dades Personals en el següent enllaç: www.agpd.es

Está prohibido combinar tabletas con otras drogas que contienen nitratos, al contrario que en el resto de establecimientos y es entonces cuando entran en acción algunas técnicas como el enfoque sensorial. Bajo el principio de nombre de la sustancia Activa Levitra y los pacientes con este diagnosis ahora no son sólo hombres mayores, el examen histológico de una muestra de células de la membrana mucosa de la EDAD no es especificado. Día Mundial de la Diabetes o se recomienda consultar al medico antes de comenzar a administrar Cialis L Cream 2 y una mayor transparencia permitiría mantener un debate más fundamentado, il farmaco che lo contiene.

Bonviure Trek
GC1829

626 887 243
De dilluns a divendres de
09.00 a 14.00 h
16.00 a 18.00 h
bonviure@bonviure.com
08600 Berga - Catalunya

Instagram