Condicions generals de contractació

CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ

Quan el viatge escollit sigui combinat, és a dir, que a part dels serveis de guies de muntanya estiguin inclosos altres serveis com el transport, l’allotjament i altres, la matèria no regulada específicament en les presents Condicions Generals es regirà pel Reglament d’Agències de Viatges (Decret 168/1994, de 30 de maig) i per les normes que, subseqüentment, s’hi apliquin.

ORGANITZACIÓ TÈCNICA: L’organització tècnica correspon a BONVIURE TREK SLU amb codi identificador GC 1829, NIF B65158214 i amb domicili a BERGA, codi postal 08600, Passeig de la Pau, num. 24, ppal 4a. Les normes que es contenen en aquest document obliguen les parts i formen part del contracte.

I. PREUS

ELS NOSTRES PREUS INCLOUEN: Sempre inclouen el Servei de Guia de Muntanya i l’Assegurança d’Accidents. L’IVA . La direcció i gestió tècnica del viatge. Els serveis que s’especifiquen en cada viatge. Com a norma general és necessari seguir un criteri estricte de literalitat que condueix a la conclusió que, allò que no estigui específicament detallat com a inclòs en el preu del paquet, no estarà inclòs en aquest.

ELS NOSTRES PREUS NO INCLOUEN: Extres de cap tipus, begudes, aigües, cafès, etcètera… que no estiguin dins els menús inclosos en el preu. No s’inclouen visats, taxes d’entrada o sortida d’un país, certificats de vacunació, propines a guies o personal de servei fins i tot als països en què sigui costum donar-la,  conferències telefòniques, ni qualsevol altra despesa anàloga de caràcter personal i tot allò que no està clarament especificat com a inclòs.

DESPESES EXTRES DURANT EL VIATGE: En alguns viatges cal certa suma de diners per cobrir les despeses no incloses en el preu però necessàries per a la realització del viatge com són els pícnics i altres. En aquest cas us informarem de l’import aproximat necessari. Tingueu en compte que aquest import és aproximat i que pot variar. Consulteu amb l’organitzador abans de contractar el viatge.

MODIFICACIÓ DELS PREUS: L’agència només podrà revisar el preu, a l’alça o a la baixa, sempre que aquesta revisió es produeixi abans dels 20 dies previs a la sortida per ajustar l’import del preu del viatge a les variacions:
a) Dels tipus de canvi aplicats al viatge organitzat.
b) Del preu dels transports compresos en el viatge, inclòs el cost del carburant.
c) De les taxes i impostos relatius a determinats serveis, com taxes d’aeroport, embarcació, desembarcament i altres d’inclosos en el preu.
El preu revisat es determinarà prenent com a referència el contravalor de la moneda del país de destinació i els preus, taxes i impostos aplicables a la data d’edició de la informació del viatge o opuscle.

DESPESES DE GESTIÓ ABANS D’INICIAR EL VIATGE PER MODIFICACIONS O MÉS SERVEIS DEMANATS PEL CONSUMIDOR: S’aplicaran quan el client sol·liciti a l’organitzador, en aquest cas Bonviure, alguna de les següents gestions:
1. Vols d’avió en dates diferents a les indicades com a inici i final del viatge per Bonviure.
2. Reserva de més nits d’hotel abans o després de les dates previstes del viatge en el mateix hotel on s’allotjarà el grup.
3. Reserva de més nits d’hotel abans o després de les dates previstes del viatge en un hotel diferent al del grup.
4. Qualsevol altre canvi o modificació que demani el client respecte al programa inicial de viatge i/o dels serveis contractats.

En aquests quatre casos esmentats Bonviure aplicarà unes despeses de gestió que el client ha de conéixer previament i pot consultar en qualsevol moment del procés de reserva del viatge.

II. ELS ALLOTJAMENTS

Molts dels viatges que organitzem tenen lloc en entorns rurals o de muntanya, on la tipologia i qualitat dels allotjaments pot ser molt variat. La qualitat i el contingut dels serveis prestats per l’allotjament estaran determinats per la categoria turística oficial del país de destí. En aquells en els quals no hi ha classificació oficial, la categoria que s’indica en la informació és simplement orientativa.

La tipologia dels allotjaments que utilitzem pot variar molt, des de confortables hotels de 4 estrelles fins als refugis o tendes de campanya en els llocs menys accessibles. En indrets remots o fora de casa, els nivells als que estem acostumats a vegades no es corresponen amb les categories dels establiments catalans o espanyols. Quan la variació és significativa aquesta s’informarà als participants abans del viatge. Això és part de l’experiència en els viatges de senderisme i/o muntanyisme i cal tenir una aproximació flexible. En alguns establiments i mentre hi hagi disponibilitat, es pot ocupar una habitació doble per una sola persona, previ pagament d’un suplement. Segons la normativa internacional, les habitacions podran ser utilitzades a partir de les 15:00 hores del dia d’arribada i hauran de quedar lliures abans de les 11:00 hores del dia de sortida, tret que s’indiqui el contrari en cada paquet turístic.

En alguns allotjaments emprats –Cases Rurals, Apartaments Rurals, etc- les diferències entre habitacions poden ser significatives atenent a raons d’ubicació, equipament i espai, que encara que poden presentar variacions, intentem siguin de la mateixa qualitat. En funció de la disponibilitat, el guia-monitor vetllarà perquè hi hagi consens en la distribució dels participants en les habitacions. Tanmateix,  si no s’arriba al consens serà el mateix guia qui determinarà la distribució. Si la qualitat varia sensiblement, s’informarà al participant, tenint dret al reemborsament de la part proporcional si l’habitació es de categoria inferior o pagament del suplement corresponent si el client opta per una habitació de categoria superior.

A l’hora de compartir habitació òbviament es prioritzaran les preferències personals de compartició (parelles, amics/gues, afinitats sorgides en el primer dia de coneixença, etc…). Si no hi ha cap preferència d’aquesta mena, el guia buscarà el consens dels participants per trobar la millor solució possible a la distribució, podent-se donar el cas d’alguna habitació compartida per persones de diferent sexe.

III. EL GUIA

Tots els viatges de Bonviure són guiats. Els participants accepten respectar l’autoritat del guia-monitor. La majoria de viatges que organitzem tenen lloc en plena natura, per aquest motiu estan exposat a l’acció dels agents atmosfèrics i poden patir altres causes adverses o imprevists que impliquin la modificació dels itineraris descrits en el programa. En aquest casos, el guia-monitor assumeix la responsabilitat de prendre les decisions sobre la marxa per resoldre de la millor manera possible aquests imprevists.

Així mateix, el guia-monitor pot atendre les opinions o queixes que els participants puguin expressar per tal de trobar una solució satisfactòria.

El guia-monitor es responsable sobre el terreny del bon funcionament del viatge.
Donada la tipologia dels nostres viatges, s’adverteix a tots els clients de la necessitat de tenir una forma física suficient per superar les jornades establertes, així com de disposar de l’equipament necessari indicat en la documentació de viatge, tota vegada que resulta indispensable per la seva pròpia seguretat així com la de la resta de participants. Així mateix, els participants hauran de seguir escrupolosament les instruccions donades pel guia. Si el participant no segueix les instruccions del guia, o no ha informat de la seva forma física real abans de contractar el viatge o no disposa de tot l’equip indicat a la documentació, serà l’únic responsable de les conseqüències que es puguin derivar. Tanmateix, si el participant ha d’ abandonar la ruta o no pot iniciar-la arrel de qualsevol de les anteriors incidències (que seran controlades pel guia), no tindrà dret a cap reemborsament.

Si durant el transcurs del viatge el participant pateix alguna incidència relacionada amb la seva salut que impedeixi el normal desenvolupament del mateix o que pugui afectar a la seva seguretat o a la del grup, es buscarà juntament amb el guia (com a professional i coneixedor en profunditat de la ruta) la solució més adient perquè el participant pugui tornar a casa o be pugui continuar el viatge amb exclusió d’alguna o de totes les excursions. En tot cas, la solució es valorarà cas per cas en funció del problema de salut patit i de la dificultat de les rutes previstes.

IV. ITINERARI -RUTES

Per a cada viatge, donem la informació més acurada possible sobre les característiques del terreny per on passen les rutes i la dificultat d’aquestes. Aquests valors: horaris, desnivells, etc són objectius i estan presos de topoguies (llibres d’excursionisme o bé de mapes de muntanya). És responsabilitat dels participants avaluar que disposen de la capacitat física necessària per completar les jornades amb comoditat.

Sense perjudici del disposat al punt 3 de l’apartat V d’aquestes condicions generals respecte de les persones amb mobilitat reduïda ,tots les participants han d’informar obligatòriament per escrit abans del pagament de la primera bestreta i després en el formulari de reserva ordinari, si han patit o pateixen alguna malaltia o han tingut algun accident o si pateixen qualsevol impediment físic que pugui condicionar la realització d’activitat física i que pugui afectar en la realització de les excursions previstes. Enaquest cas, l’agència podrà denegar la seva participació en el viatge o activitat per tal de prevenir futurs perjudicis per la seva salut i per salvaguardar la seva seguretat i la de la resta de membres del grup

Les característiques d’aquestes excursions (desnivells, alçades, horaris, etc) és troben en l’apartat DIA A DIA I NIVELL del viatge.

Donada la tipologia dels nostres viatges i activitats, l’organitzador es reserva el dret de demanar als participants més informació relativa al seu estat de salut i/o certificats mèdics que ho acreditin

Si patiu vertigen però voleu participar en el viatge, consulteu amb l’organització, ja que moltes vegades us podem donar alternatives. En les rutes que poden implicar un nivell alt d’esforç físic, l’organitzador es reserva el dret de demanar als participants informació relativa al seu estat de salut i/o certificats mèdics que ho acreditin. Per a la visita a determinats països, cal estar convenientment vacunat. En la informació que us facilitem us informem de quines vacunes són necessàries, però és responsabilitat de cada participant consultar el seu metge sobre aquest tema.

Nivell dels nostres viatges

A continuació es defineixen els nivells d’esforç físic requerit per cada un dels nivells definits.

Pel que fa al nivell tècnic, es troba detallat a la Fitxa Tècnica de cada viatge. Igualment, en el Dia a dia de cada viatge es poden consultar els desnivells diaris que cal fer, així com els quilòmetres o el nombre d’hores de caminada per dia.

NIVELL D’ESFORÇ FÍSIC DELS ITINERARIS

Nivell 1 (molt baix):

Desnivells diaris (la majoria dels dies) de pujada de màxim +200m i de baixada de màxim -200m.

Ritme de pujada al voltant de 200 metres per hora.

Nivell 2 (baix):

Desnivells diaris (la majoria dels dies) de pujada de màxim +400m i de baixada de màxim -400m.

Ritme de pujada de 200 metres per hora.

Nivell 3 (baix-mig):

Desnivells diaris (la majoria dels dies) de pujada de màxim +700m i de baixada de màxim -700m.

Ritme de pujada de 300 metres per hora.

Nivell 4 (mig):

Desnivells diaris (la majoria dels dies) de pujada de màxim +1000m i de baixada de màxim -1000m.

Ritme de pujada de 300 metres per hora.

Nivell 5 (mig-alt):

Desnivells diaris (la majoria dels dies) de pujada de màxim +1200m i de baixada de màxim -1200m.

Ritme de pujada de 350 metres per hora.

Nivell 6 (mig-alt):

Desnivells diaris (la majoria dels dies) de pujada de màxim +1400m i de baixada de màxim -1400m.

Ritme de pujada de 350 metres per hora.

Nivell 7 (alt):

Desnivells diaris (la majoria dels dies) de pujada de màxim +1600m i de baixada de màxim -1600m.

Ritme de pujada de 400 metres per hora.

Nivell 8 (molt alt):

Els desnivells diaris poden ser superiors als +1600m i de baixada i -1600m de baixa en una part significativa del viatge.

Ritme de pujada de 450-500 metres per hora.

V. RESERVES, ANUL·LACIONS I CANCEL·LACIONS

COM RESERVAR

1. Revisar primer les condicions generals i particulars del viatge (sobretot nivell i tipus de viatge) que heu escollit.

a) Per a cada viatge us facilitem en aquesta mateixa web el programa on s’indica els serveis que s’inclouen, el preu per persona, els serveis opcionals i altres informació d’utilitat.
b) Si voleu ampliar la informació, no dubteu en trucar-nos o enviar-nos un mail.
c) Abans de reservar, llegiu-vos les condicions generals, ja que és on s’indica els terminis amb els que treballem.

2. A través de la nostra pàgina web, per e-mail o per telèfon podeu sol·licitar plaça/es pel viatge que desitgeu. En breu Bonviure us contactarà per tal de continuar el procés d’inscripció si disposem de places en el viatge. Ja sigui per telèfon o per e-mail, Bonviure us informarà que per formalitzar la vostra pre-reserva cal que feu la bestreta que us indicarem i que serà diferent segons cada destí.

3. Persones amb mobilitat reduïda
Les persones amb mobilitat reduïda, abans de procedir a la sol·licitud de la reserva, hauran de posar en coneixement de l’agència aquesta situació, a fi de valorar la possibilitat i viabilitat de contractar el viatge d’acord amb les seves característiques.
D’acord amb el que estableix el Reglament CE 1107/2006, s’entén com a persona de mobilitat reduïda, tota persona, la mobilitat de la qual, per participar en el viatge, es trobi reduïda per motius de discapacitat física (sensorial o locomotriu, permanent o temporal), discapacitat o deficiència intel·lectual, o qualsevol altra causa de discapacitat, o per l’edat, en què la seva situació requereixi una atenció adequada i l’adaptació a les seves necessitats particulars del servei posat a disposició de la resta de participants en el viatge.

PAGAMENTS FINALS

1. Bonviure us contactarà per telèfon o per e-mail  per procedir al pagament corresponent al total o al 80% del total del import del viatge. En el cas de que aquest pagament correspongui al 80% del total del viatge, el 20% restant serà abonat en efectiu el dia de la recepció del grup amb el guia.

2. Tot seguit caldrà que complimenteu un formulari complert que us enviarem per e-mail o que també podrà ser complimentat per telèfon amb les vostres dades generals i altres més específiques que són necessàries pel bon funcionament del viatge i la seguretat del mateix. Si ja sou clients de Bonviure i ja heu complimentat aquest formulari una vegada, només caldrà acceptar-lo. Les dades són de caràcter protegit i només seran utilitzades per Bonviure en la gestió interna dels viatges.

3. Com a últim pas en aquest mateix formulari I DE CARÀCTER OBLIGATORI cal que el client accepti ‘clicant’ en una casella del mateix, o en el cas de que s’estigui fent el procés per telèfon a través del nostre administrador, les condicions de contractació del viatge que garanteixen i manifesten els drets i deures dels clients i de Bonviure davant de qualsevol situació del viatge.

4. En els viatges de fins a quatre dies (excursions d’un dia, caps de setmana, ponts, etc) el participant haurà de realitzar el pagament d’una bestreta per tenir reservada la plaça. Més endavant haurà de complimentar o actualitzar si s’escau el formulari corresponent a les seves dades personals i acceptar les condicions de contractació del viatge. Si no s’especifica el contrari, el segon pagament d’aquests viatges es farà en efectiu directament el dia de la recepció del grup amb el guia. Tanmateix, si el client ho prefereix, pot abonar el 100% del total del viatge en el mateix primer pagament que correspondria a la bestreta, o realitzar un segon pagament fins al 100% del total del viatge sempre després d’haver-ho consultat a Bonviure.

5. Entre cinc i deu dies abans del inici del viatge, des de Bonviure us enviarem per correu electrònic les informacions necessàries que cal saber per preparar el viatge, hora i lloc de trobada i les possibles coordinacions de cotxes en cas de ser un viatge amb cotxes dels participants.

DESISTIMENT DEL VIATGE PER PART DEL CONSUMIDOR

L’usuari que desisteixi dels serveis sol•licitats o contractats té dret a la devolució del import abonat, però haurà d’indemnitzar a Bonviure pels conceptes que es detallen a continuació:

a) Despeses de gestió de Bonviure: s’aplicaran les següents quantitats:
Per les reserves de viatges de més de 4 dies, 85 € si la comunicació d’anul•lació és realitza abans de 30 dies del inici del viatge. Després d’aquests 30 dies les despeses per la gestió en l’anul•lació del viatge per part del clients seran la totalitat de la reserva efectuada en primera instància segons el preu de la reserva exposada en la nostra web.
Per les reserves de viatges de 3 dies o menys, les despeses de gestió seran de 40 € més 3 € per dia de viatge.
b) Despeses d’anul.lació dels diferents proveïdors (guíes, allotjaments, transports, etc).
c) Penalització: consisteix en els següents percentatges sobre el import total: en cas que el desistiment es produeixi: a/ de 15 a 11 dies abans de la data de sortida: 5%. b/ de 10 a 3 dies abans de la data de sortida: 15%. c/ dins de les 48 hores prèvies a la sortida: 25%. d/ en cas de no presentació en el moment de la sortida sense anul•lació documentada prèvia, o presentació tardana, suposaria la pèrdua total del import del paquet turístic.

CESSIÓ DE LA PLAÇA

El consumidor podrà cedir la seva reserva a una persona que reuneixi totes les condicions físiques requerides per Bonviure per realitzar el viatge combinat.

La cessió haurà d’ésser comunicada per qualsevol mitjà a l’agència i serà gratuïta si aquesta rep la comunicació amb una antelació mínima de quinze dies a la data d’inici del viatge. Si es desitja portar a terme amb posterioritat i l’agència pot acceptar-la, podrà exigir al consumidor una prima per cessió.

En tot cas, el consumidor i la persona a qui hagi cedit la reserva responen solidàriament davant l’agència del pagament de la resta del preu, així com de les despeses addicionals justificades que poguessin haver causat la cessió.

Bonviure també podrà oposar-se a la cessió quan el tipus de tarifa o característiques pròpies del mitja de transport a utilitzar, o quan les característiques dels serveis a realitzar per prestataris tercers, facin del tot impossible la cessió, i així s’hagi reflectit al programa i al contracte de viatge combinat.

CANCEL·LACIONS PER PART DE BONVIURE

Bonviure podrà cancel·lar el viatge en cas que no s’arribi al mínim de participants previst en la informació del viatge, notificant-ho al consumidor amb un mínim de 10 dies d’antelació a la data prevista de sortida. En aquest cas, us podem proposar el pagament d’un suplement per continuar la sortida o bé el reemborsament del total pagat. Així mateix, l’agència també pot cancel·lar un viatge per causes de força major, entenent com a tals les circumstàncies alienes a qui les invoca, anormals i imprevisibles, les conseqüències de les quals no s’havien pogut evitar, malgrat haver actuat amb la diligència deguda. En ambdós casos, el consumidor tindrà dret al reembossament de les quantitats pagades.

VI. ALTERACIONS I MODIFICACIONS DEL VIATGE

Abans de la sortida: Si abans de la sortida del viatge l’organitzador es veiés obligat a modificar de manera significativa els elements essencials del viatge, haurà de notificar-ho al client. Exceptuant que s’hagi acordat el contrari, el consumidor podrà optar per resoldre el contracte sense cap penalització o acceptar una modificació del contracte en el que es precisin les variacions introduïdes i la seva repercussió en el preu. El client tindrà tres dies laborables per a comunicar la seva decisió. En el cas de no fer-ho, s’entendrà que opta per la resolució del contracte sense penalització.

Durant el viatge: L’agència haurà d’adoptar les solucions adequades per a la continuació del viatge si una vegada iniciat aquest no subministra o comprova que no pot subministrar una part important dels serveis previstos en el contracte.
Són part important dels serveis previstos aquells, la falta de realització dels quals impedeix el desenvolupament normal del viatge i provoquen que no sigui raonable esperar que el consumidor, enmig d’aquest tipus de viatge, el continuï en aquestes circumstàncies.

L’agència no podrà demanar cap suplement per les solucions adoptades per a la continuació del viatge i, en el seu cas, abonarà al consumidor qualsevol diferència entre les prestacions previstes i les subministrades.

Si el consumidor accepta expressament o tàcitament les solucions proposades per l’agència no tindrà dret a cap indemnització per aquestes modificacions. Es considerarà que accepta tàcitament aquestes propostes si continua el viatge amb les solucions donades per l’organitzador.

Si les solucions adoptades per l’organitzador fossin inviables o el consumidor no les acceptés per motius vàlids i raonables, l’agència hauria de proporcionar-li, en cas necessari i sense cap suplement, un mitjà de transport equivalent al contractat en el viatge per tornar al lloc de sortida o a qualsevol altre que ambdós hagin convingut, si el contracte inclou el viatge de tornada i, quan sigui procedent, indemnitzarà al consumidor.

Tot servei no prestat serà reemborsat a la tornada del viatge sempre i quan aquest servei no hagi estat substituït per un altre. En cas de que hi hagi diferència de preus entre ambdós serveis en perjudici del client, es reemborsarà al client aquesta diferència. No s’efectuarà cap devolució per serveis no utilitzats voluntàriament pel client, sigui quina sigui la causa de la no utilització.

VII: RESPONSABILITATS

Bonviure i l’agència de viatges en conveni, respondrà, en proporció a les obligacions que li corresponguin pel seu àmbit de gestió, de la bona execució de les obligacions derivades del contracte, a menys que: les faltes observades en l’execució siguin imputables al consumidor o a un tercer aliè al subministrament de les prestacions previstes, tinguin un caràcter imprevisible o insuperable, o es deguin a un cas de força major.

Quan les prestacions del contracte de viatge combinat estiguin regides per convenis internacionals, la reparació o rescabalament dels danys corporals i no corporals que resultin de l’incompliment o de la mala execució estarà subjecta a les limitacions que aquestes estableixin.

Responsabilitat per prestacions no incloses en el viatge combinat: Les regles de responsabilitat contractual del viatge combinat no són aplicables a prestacions com la realització d’excursions, l’assistència a esdeveniments esportius o culturals, les visites a exposicions o museus, o altres anàlogues, que no es troben incloses en el preu global del viatge combinat i que el consumidor contracta amb caràcter facultatiu amb ocasió del viatge o durant el seu transcurs.

VIII: RECLAMACIONS

L’usuari haurà d’informar “in situ” de qualsevol anomalia o incompliment en l’execució del contracte, amb la finalitat de prendre acció immediata, En cas d’impossibilitat, haurà de comunicar-ho immediatament al prestador del servei i, el més aviat possible, haurà d’informar l’agència de qualsevol incidència succeïda durant el viatge a fi de que l’agència organitzadora tingui la possibilitat d’ aconseguir una resolució satisfactòria i pugui constatar la veracitat de la reclamació (preferentment es recomana, si és impossible fer-ho immediatament, que la comunicació es faci com a màxim durant les 48 hores següents a la detecció de la incidència).

Sense perjudici de les accions legals que l’assisteixen, el consumidor podrà efectuar per escrit reclamacions per la no-execució o la execució deficient del contracte davant l’agència un cop ha finalitzat el viatge. En un termini màxim de 30 dies, l’agència organitzadora o l’agència detallista, en funció de les obligacions que els correspondran pel seu àmbit respectiu de gestió del viatge combinat, hauran de contestar per escrit les reclamacions formulades dins del termini. En aquesta fase, el consumidor i l’agència podran sol·licitar la mediació de l’administració competent o dels organismes que es constitueixen a tal fi per trobar per ells mateixos una solució al conflicte, que sigui satisfactòria per a ambdues parts. Si el conflicte no pot ser resolt mitjançant la reclamació a l’agència, el consumidor podrà sotmetre’l a l’arbitratge de consum si l’agència reclamada s’hagués adherit prèviament al sistema arbitral de consum, o, en tot cas, reclamar per via judicial. Les accions judicials derivades del contracte de viatge combinat prescriuen pel transcurs del termini de 2 anys, a comptar des del dia en el qual havia de finalitzar el viatge.

IX. COORDINACIÓ DE COTXES I HORARIS DE SORTIDA i TROBADA EN ELS VIATGES QUE S’UTILITZIN COTXES DELS PARTICIPANTS

1. En els viatges en què s’utilitzin cotxes dels participants els horaris que Bonviure determina són els horaris de sortida un cop feta la recepció, cal comptar 15 min de recepció, informació i acolliment. Per tant si l’horari de sortida és a les 10 h del matí, l’horari de recepció-trobada és a les 9.45 h. Per respecte a les persones que arriben amb puntualitat la sortida és realitzarà a l’hora acordada.

2. Bonviure no es fa responsable dels tractes entre els participants ni de cap accident o averia ocasionada en els vehicles dels participants.

X. ASSEGURANCES

Assegurança d’Accidents
En totes les excursions de Bonviure els participants estan coberts per una Assegurança d’Accidents amb límits determinats, tal com determina la llei. No cal pagar cap cost addicional per aquesta assegurança doncs ja està inclòs en el preu del viatge. S’entén com accident, el dany corporal ocorregut de forma sobtada i fortuïta. Aquesta assegurança cobreix únicament els primers auxilis i trasllat de l’accidentat a un centre hospitalari o mèdic i hospitalització si són necessaris (amb quanties de cobertura limitades i sense que s’inclogui a priori la assistència d’un acompanyant). És una pòlissa de reemborsament que podreu emprar en cas d’accident, primer abonant els diners i després amb les factures i informe mèdic pertinent us retornarien les quanties incloses per l’assegurança. Podeu consultar les cobertures d’aquesta pòlissa aquí.

Assegurança de Responsabilitat Civil
Bonviure també disposa, tal com determina la llei, d’una Assegurança de Responsabilitat Civil per als nostres guies i gestors.

Assegurança d’Assitència en Viatge
En els viatges de durada superior als cinc dies i que es desenvolupin fora de l’estat Espanyol però dins de territori de la UE, encara que Bonviure no hi està obligat, a partir del 1 de juliol de 2010, inclouem en el preu del viatge per cada participant una pòlissa Bàsica d’assistència en Viatge i Trekking. En la resta de viatges que Bonviure no inclou aquesta assegurança, el client pot sol·licitar-la igualment si hi està interessat, lo qual sempre recomanem.
Molts dels viatgers ja disposen d’aquestes pòlisses contractades a agències com el RAC o d’altres. Aquestes cobertures són necessàries per fer front a eventualitats com les malalties, indisposicions, repatriacions, etc. L’agència també recomana al viatger contractar una pòlissa d’assegurança que cobreixi les despeses de cancel·lació del viatge.

Pòlissa Bàsica d’Assistència en viatge i trekking. Podeu consultar les cobertures aquí.

Les pòlisses d’Assegurança:
Per llei Bonviure no pot obligar als participants dels viatges a contractar cap pòlissa d’assegurances, però si que hem d’informar de diferents pòlisses que podeu contractar per al vostre viatge a Bonviure.

1.a Pòlissa de cancel.lació fins a 1500€. Podeu consultar les cobertures d’aquesta pòlissa aquí.
1.b Pòlissa de cancel.lació fins a 2000€. Podeu consultar les cobertures d’aquesta pòlissa aquí.
1.c Pòlissa de cancel.lació fins a 3000€. Podeu consultar les cobertures d’aquesta pòlissa aquí.

2. Pòlissa de cancel.lació + viatge i trekking. Podeu consultar les cobertures d’aquesta pòlissa aquí.

XII: ALTRES

L’EQUIPATGE
En qualsevol dels viatges que organitzem, és responsabilitat del participants tenir cura del seu equipatge. No es pot esperar que el guia-monitor en tingui cura o el transporti si no és un servei que s’inclogui en el viatge. L’equipatge i altres efectes personals del viatger no són objecte del contracte i, en conseqüència, l’organitzador no es responsabilitza de la seva pèrdua o dels danys que pugui experimentar durant el viatge.

En l’equipatge es recomana no dur diners, targeta de crèdit, documents personals, contractes i bitllets de mitjans de transport i en general cap altre tipus de documentació la pèrdua dels quals pugui suposar l’ impediment per a continuar el viatge. En l’equipatge es recomana no transportar elements de valor, tenint l’obligació de declarar-ho si així passa. Així mateix, cal avisar si es transporten elements fràgils, que cal estiguin convenientment protegits i embalats. Es recomanable que els participants contractin una pòlissa d’assegurança que cobreixi la pèrdua o deteriorament de l’equipatge.

MATERIAL O ELEMENTS LLOGATS
Vehicles, bicicletes, GPS, tendes o qualsevol altre material o utillatge. L’organització o qualsevol dels seus proveïdors, podran exigir la signatura d’un contracte amb el que els participants es responsabilitzen a no fer un mal ús del material llogat i del seu retorn en perfectes condicions. També es pot exigir al participant l’establiment d’una fiança o dipòsit, que l’hi serà retornat un cop es retorni el material llogat en perfectes condicions, dins els 14 dies després de la devolució.

L’organització o qualsevol dels seus proveïdors, no es poden fer responsables de cap mal o deteriorament del material llogat com a conseqüència de circumstàncies que no pugui controlar (conducció arriscada, negligència en el seu ús, etc).

En el cas de que es robi o es perdi el material, l’organització o qualsevol dels seus proveïdors, es reserven el dret a exigir a l’arrendador a la data de finalització del viatge que l’indemnitzi amb la reposició del material o amb el seu valor de compra d’aquell moment, o dels més similar en el cas de no existir idèntic en el mercat en aquell moment.

ÚS DE LES FOTOGRAFIES

En el decurs d’un dels viatges contractats els guies o qualsevol col•laborador o participant pot realitzar una o varies imatges dels participants. A menys que el participant hagi manifestat la seva negativa explícita en complimentar el formulari d’inscripció, aquestes podran ser utilitzades per catàlegs, materials de suport o publicitari en diferents mitjans, siguin impresos o digitals i es podran utilitzar sense cap cost ni dret futur.

DOCUMENTACIÓ

Tots els viatgers sense excepció, han de tenir la seva documentació personal en regla, ja sigui el passaport, quan es tracti de viatges a l’estranger, o visat especial, si el viatge així ho requereix, o el document d’identitat corresponent, quan es tracti de viatges per l’entorn nacional. Així mateix, hauran de portar els certificats requerits quan es viatja amb animals, o els requisits sanitaris d’entrada a un país. Tots els danys que puguin derivar-se de la falta d’aquesta documentació aniran a compte seu i, en particular, les despeses produïdes per la interrupció del viatge i la seva eventual repatriació.

Recomanem també, que els participants portin amb ells la pòlissa d’assegurances que hagin contractat i la targeta sanitària que sigui adient.

HORARIS EN ELS VIATGES EN QUE NO S’UTILITZIN COTXES PRIVATS

1. En viatges en avió recomanem la presentació a embarcament en els aeroports tres hores abans de la sortida del vol. Els passatgers hauran de re-confirmar amb l’agència, dins de les 48 hores prèvies a la sortida prevista, el punt de trobada, la data, l’horari i el número de vol.

2. En els altres viatges en que no s’utilitzin ni avions ni cotxes privats l’horari de trobada es fixarà en el full d’informacions del propi viatge un cop fet el pagament de la reserva i dies abans del inici del viatge.

EL VIATGE ALTERNATIU I/O EN ÀREES REMOTES

Els viatges discorren parcialment per àrees remotes, amb infraestructures turístiques limitades o inexistents. Viatjar per aquests llocs exigeix ser flexible. També és necessària certa capacitat d’adaptació a l’inesperat, tant en positiu (una festa local, un mercat…) com en el que no ho és tant (inundacions, carreteres tallades, etcètera).

El viatger ha de ser conscient que, en alguns casos, poden resultar impossibles, per exemple, una ràpida evacuació o una assistència mèdica adequada.
Les característiques especials d’aquest viatge, que responen a les pròpies d’un viatge alternatiu, són conegudes i acceptades pel viatger, que accepta de manera expressa les situacions i circumstàncies que d’aquest se’n deriven.

SITUACIÓ POLÍTICA, DE SEGURETAT I SANITÀRIA DEL PAÍS DE DESTÍ

POLÍTICA I SEGURETAT
Ens remetem a les recomanacions oficials del Ministeri d’Assumptes Exteriors del Govern espanyol i que consten a la seva pàgina web MAEC

SANITAT
Ens remetem a les recomanacions oficials sobre vacunes i precaucions necessàries del Ministeri de Sanitat i Consum que consten a la seva pàgina web MSC

Coneixent aquestes informacions, el viatger és conscient de la situació social o política, de seguretat i sanitària del país de destí, i accepta el risc que pogués suposar el viatge, eximint a l’Agència Organitzadora de qualsevol responsabilitat en aquest sentit.

Bonviure Trek
GC1829

93 823 05 27 / 626 887 243
De dilluns a divendres de
10.00 a 14.00 h
16.00 a 19.00 h
[email protected]
08600 Berga - Catalunya

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar l'experiència de navegació, i oferir continguts i serveis del seu interès. En continuar amb la navegació entenem que accepta nostra Política de cookies.

ACEPTAR
Aviso de cookies